CSS định nghĩa các style khác nhau cho cùng một loại HTML element bằng cách sử dụng:

CSS định nghĩa các style khác nhau cho cùng một loại HTML element bằng cách sử dụng:

A. class selector

B. id selector

C. name selector

D. type selector

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Css định nghĩa các style khác nhau cho cùng một loại html element bằng cách sử dụng:

Css định nghĩa các style khác nhau cho cùng một loại html element bằng cách sử dụng:

A. Class selector

B. Id selector

C. Name selector

D. Type selector

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: