CSS chạy từ phía nào?

CSS chạy từ phía nào?

A. Không xử lý.

B. Phía máy khách ( trình duyệt)

C. Người dùng tự chạy

D. Phía máy chủ ( webserver)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: