Constructor là gì?

Constructor là gì?

A.  Các hàm có tên trùng với tên lớp và không có tham số.

B. Các hàm có tên trùng với tên lớp và không có kiểu dữ liệu của hàm.

C. Hàm có tên trùng với tên lớp, kiểu dữ liệu của hàm là void

D. Hàm có tên trùng tên lớp và có dấu ngã ‘~’ trước tên hàm.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: