const user = {

const user = {

name: ‘lao Hac’,

age: 69,

pet: {

type: ‘cho’,

name: ‘vang’

}

};

Object.freeze(user);

user.pet.name = ‘shiba’;

console.log(user.pet.name);

Kết quả của đoạn code là:

A. shiba

B. vang

C. An error is thrown

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Để tránh bất kỳ sự thay đổi nào trên các thuộc tính của một object, ta có thể dùng hàm Object.freeze, tuy nhiên hàm này chỉ có thể thực hiện shallow freeze trên object đó mà thôi, điều đó có nghĩa bất kỳ sự thay đổi nào trên các thuộc tính của object con đều được cho phép. Trong ví dụ này, chúng ta không thể thay đổi user.age, nhưng không có vấn đề gì khi thay đổi user.pet.name. Nếu chúng ta không muốn thay đổi bất kỳ thuộc tính nào của object, có thể dùng đệ quy Object.freeze cho các thuộc tính con hoặc dùng các chức năng deep freeze của các thư viện có sẵn.

Tags: