const url = ‘quiz.duthaho.com’;

const url = ‘quiz.duthaho.com’;

const { length: ln, [ln – 1]: domain = ‘quiz’ } = url

.split(‘.’)

.filter(Boolean);

console.log(domain);

Cho đoạn code sau, kết quả là:

A. “quiz”

B. “duthaho”

C. “com”

D. undefined

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: