const scrambled = {

const scrambled = {

2: ‘e’,

5: ‘o’,

1: ‘h’,

4: ‘l’,

3: ‘l’

};

const result = Object.values(scrambled).reduce(

(agg, el) => agg + el,

);

console.log(result);

Đoạn code sau sẽ cho kết quả là:

A. hello

B. eohll

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Nếu key trong object là number thì Object.values sẽ sắp xếp lại các value theo thứ tự, với key không phải number thì thứ tự vẫn được giữ nguyên.

Tags: