const person = { name: ‘duthaho’ };

const person = { name: ‘duthaho’ };

function sayHi(age) {

return `${this.name} is ${age}`;

}

console.log(sayHi.call(person, 69));

console.log(sayHi.bind(person, 69));

Đoạn code sau sẽ cho kết quả như thế nào?

A. undefined is 69 duthaho is 69

B. function function

C. duthaho is 69 duthaho is 69

D. duthaho is 69 function

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Chúng ta đã biết cả hai hàm call và bind đều được dùng để thay đổi this context của hàm.

Tuy nhiên, với call thì hàm sẽ được gọi ngay lập tức, còn bind thì nó sẽ trả về một hàm mới với context mình truyền vào chứ không gọi ngay lúc đó.

Tags: