const obj = {

const obj = {

1: 1,

2: 2,

3: 3

};

console.log(Object.keys(obj), Object.values(obj));

Đoạn code sau, kết quả sẽ là:

A. [1, 2, 3] [“1”, “2”, “3”]

B. [“1”, “2”, “3”] [1, 2, 3]

C. [“1”, “2”, “3”] [“1”, “2”, “3”]

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Object.keys sẽ chuyển đổi keys của object sang string [‘1’, ‘2’, ‘3’] và Object.values sẽ giữ nguyên values của object [1, 2, 3].

Tags: