const obj = { a: ‘one’, b: ‘two’, a: ‘three’ };

const obj = { a: ‘one’, b: ‘two’, a: ‘three’ };

console.log(obj);

Cho đoạn code, kết quả là

A. {a: “one”, b: “two” }

B. {b: “two”, a: “three” }

C. {a: “three”, b: “two” }

D. SyntaxError

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Nếu bạn có một object với nhiều keys có cùng tên, thì chúng sẽ được đè lên nhau, giá trị chính là giá trị sau cùng nhưng thứ tự lại là thứ tự đầu tiên của key.

Tags: