const obj = { 1: ‘a’, 2: ‘b’, 3: ‘c’ };

const obj = { 1: ‘a’, 2: ‘b’, 3: ‘c’ };

const set = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);

obj.hasOwnProperty(‘1’);

obj.hasOwnProperty(1);

set.has(‘1’);

set.has(1);

Cho đoạn code sau, kết quả sẽ là:

A. false true false true

B. false true true true

C. true true false true

D. true true true true

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Tất cả các keys của một object đểu được tự động chuyển thành string (trừ Symbol). Vì thế obj.hasOwnProperty(‘1’) cho kết quả true.

Nhưng điều đó không đúng với Set, set phân biệt giữa string và number nên set.has(‘1’) sẽ trả về false còn set.has(1) trả về true.

Tags: