const notifications = 1;

const notifications = 1;

console.log(

`You have ${notifications} notification${notifications !==

1 && ‘s’}`

);

Đoạn code trên sẽ có kết quả là:

A. You have 1 notification

B. You have 1 notifications

C. You have 1 notificationfalse

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Toán tử && sẽ dừng và trả về kết quả false nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sai, vì thế notifications !== 1 && ‘s’ sẽ trả về false. Nếu bạn muốn ví dụ trên chạy đúng như ý muốn, ta có thể dùng ternary operator: notifications !== 1 ? ‘s’ : ”.

Tags: