const n = 5;

const n = 5;

console.log(1..n); // ?

Cho đoạn code sau, kết quả là:

A. [1, 2, 3, 4, 5]

B. undefined

C. Syntax error

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Khi muốn truy cập đến một thuộc tính hay method của một object ta có thể dùng dot notation (một dấu .), còn đối với number, ta có thể dùng hai dấu ., vì khi dùng một dấu . thì Javascript sẽ bị nhầm lẫn với decimal number. Trong trường hợp này, 1..n sẽ truy cập đến thuộc tính n của number 1, nó trả về undefined. Một ví dụ cụ thể là khi gọi 1..toString() sẽ cho kết quả là “1”.

Tags: