const int x = 5;

const int x = 5;

void main()

{

int x[x];

int y = sizeof(x) / sizeof(int);

printf(“%d”, y);

getch();

}

Output of following code?

A. 1

B. 5

C. 20

D. ‘x’ isn’t defined

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Giải thích: khai báo biến const x tương đương với việc sử dụng #define, chương trình biên dịch sẽ không cho phép người lập trình thay đổi biến này.

Theo msdn: việc sử dụng biến const để khai báo mảng trong C ko được phép.

Tags: