const compare = a => a === a;

const compare = a => a === a;

console.log(compare(null));

console.log(compare(undefined));

console.log(compare(NaN));

console.log(compare([NaN]));

Cho đoạn code sau, kết quả sẽ là:

A. true true true true

B. true false true true

C. true true false true

D. true true false false

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Trong Javascript, khi sử dụng Triple Equals (===) thì null và undefined chỉ cho kết quả true khi so sánh với chính nó, NaN thì luôn cho kết quả false khi so sánh với bất kỳ object nào, kể cả chính nó, còn [NaN] là một array bình thường chỉ chứa một phần tử là NaN.

Tags: