const arr1 = [‘a’, ‘b’, ‘c’];

const arr1 = [‘a’, ‘b’, ‘c’];

const arr2 = [‘b’, ‘c’, ‘a’];

console.log(

arr1.sort() === arr1,

arr2.sort() == arr2,

arr1.sort() === arr2.sort()

);

Cho đoạn code sau. Kết quả là:

A. true true true

B. true true false

C. false false false

D. true false true

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Hàm sort sẽ sắp xếp lại array và đồng thời trả về chính tham chiếu đến array đó. Vì vậy arr1.sort() và arr1 tham chiếu đến cùng một object trong bộ nhớ, điều này cũng đúng cho arr2.sort() và arr2.

Với arr1.sort() và arr2.sort() thì rõ ràng chúng tham chiếu đến hai object khác nhau trong bộ nhớ.

Tags: