const arr = [

const arr = [

x => x * 1,

x => x * 2,

x => x * 3,

x => x * 4

];

console.log(arr.reduce((agg, el) => agg + el(agg), 1));

Kết quả là:

A. 1

B. 60

C. 100

D. 120

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Hàm reduce của array cho phép chúng ta truyền vào một giá trị ban đầu ở tham số thứ hai, trong trường hợp này là 1 và ta có các bước tính toán sau:

1 + 1 * 1 = 2

2 + 2 * 2 = 6

6 + 6 * 3 = 24

24 + 24 * 4 = 120

Tags: