const arr = [1, 2, 3];

const arr = [1, 2, 3];

const a = arr.reduce(

(acc, el, i) => ({ …acc, [el]: i }),

{}

);

const b = {};

for (let i = 0; i < arr.length; i++) {

b[arr] = i;

}

Hai cách a và b dưới đây đều trả về một object có cùng thuộc tính và giá trị. Theo bạn thì cách nào tối ưu hơn?

A. a

B. b

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: