console.log(fetch);

console.log(fetch);

Kết quả của câu lệnh sau:

A. The fetch function

B. A reference error

C. It depends

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Tùy vào environment bạn chạy đoạn code trên mà kết quả sẽ khác nhau. Nếu chạy trên trình duyệt đã hổ trợ fetch thì kết quả là the fetch function, còn nếu chạy trên các trình duyệt cũ như IE hoặc trên môi trường node, chúng ta sẽ thấy lỗi ReferenceError.

Tags: