console.log(1 < 2 < 3);

console.log(1 < 2 < 3);

console.log(3 > 2 > 1);

Đoạn code sau sẽ cho kết quả gì?

A. true true

B. true false

C. false false

D. undefined undefined

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Các toán tử  có cùng độ ưu tiên và sẽ được thực hiện từ trái qua phải.

Dòng đầu tiên chúng ta có thể viết lại như sau (1 < 2) < 3, 1 < 2 được thực hiện trước và trả về true, sau đó thực hiện true < 3, khi so sánh với number, boolean sẽ được chuyển đổi sang number, true trở thành 1, vậy true < 3 cho kết quả true.

Ở dòng thứ hai (3 > 2) > 1, (3 > 2) cũng được thực hiện trước và trả về true, tuy nhiên sau đó true > 1 sẽ được chuyển đổi thành 1 > 1 và cho kết quả false.

Tags: