Công việc nào thuộc giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán?

Công việc nào thuộc giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán?

A. Lập kế hoạch.

B. Lập kế hoạch chi tiết

C. Soạn các chương trình kiểm toán.

D. Tất cả các câu trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng