Công nghệ mạng LAN sử dụng phổ biến hiện nay là:

Công nghệ mạng LAN sử dụng phổ biến hiện nay là:

A. Token Ring

B. FDDI

C. Ethernet

D. ADSL

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Công nghệ mạng LAN sử dụng phổ biến hiện nay là?

Công nghệ mạng LAN sử dụng phổ biến hiện nay là?

A. Token Ring

B. FDDI

C. Ethernet

D. ADSL

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: