Công nghệ LAN nào sử dụng phương pháp CSMA/CD:

Công nghệ LAN nào sử dụng phương pháp CSMA/CD:

A. FDDI

B. Ethernet

C. Token Ring

D. ArcNet

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: