Công nghệ LAN nào sử dụng kỹ thuật CSMA/CD?

Công nghệ LAN nào sử dụng kỹ thuật CSMA/CD?

A. Token Ring

B. Ethernet

C. FDDI

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: