Công nghệ Ethernet sử dụng phương pháp truy cập môi trường truyền nào sau đây?

Công nghệ Ethernet sử dụng phương pháp truy cập môi trường truyền nào sau đây?

A. CSMA

B. ALOHA

C. CSMA/CD

D. TDMA

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: