Công nghệ ADSL là công nghệ đường dây thuê bao số truy nhập:

Công nghệ ADSL là công nghệ đường dây thuê bao số truy nhập:

A. Ngẫu nhiên

B. Đối xứng

C. Tuần tự

D. Không đối xứng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: