complex(1+2j)

complex(1+2j)

Kết quả của hàm sau là gì?

A. Error

B. 1

C. 2j

D. 1+2j

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: