colors = [‘red’, ‘orange’, ‘yellow’, ‘green’, ‘blue’, ‘indigo’, ‘violet’]

colors = [‘red’, ‘orange’, ‘yellow’, ‘green’, ‘blue’, ‘indigo’, ‘violet’]

Đâu là giá trị của colors[2]?

A. orange

B. indigo

C. blue

D. yellow

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: