Có thể truy cập thành phần của cấu trúc thông qua con trỏ như( với p là con trỏ cấu trúc, a là thành phần cấu trúc):

Có thể truy cập thành phần của cấu trúc thông qua con trỏ như( với p là con trỏ cấu trúc, a là thành phần cấu trúc):

A. (*p).a;

B. *p->a;

C. A và B đều đúng

D. A và B đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: