Cơ sở dẫn liệu có tác dụng quan trọng đối với giai đoạn nào của quá trình kiểm toán?

Cơ sở dẫn liệu có tác dụng quan trọng đối với giai đoạn nào của quá trình kiểm toán?

A. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán.

B. Giai đoạn thực hiện kiểm toán.

C. Giai đoạn kết thúc kiểm toán.

D. Bao gồm tất cả các câu trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng