Cơ chế nào dưới đây được cài đặt cho Stack:

Cơ chế nào dưới đây được cài đặt cho Stack:

A. FILO

B. Tuần tự

C. Round Robin

D. FIFO

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Cơ chế nào dưới đây được cài đặt cho hàng đợi

Cơ chế nào dưới đây được cài đặt cho hàng đợi

A. FIFO

B. Round Robin

C. Tuần tự

D. FILO

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: