Có cách nào submit form mà không cần button submit không?

Có cách nào submit form mà không cần button submit không?

A. Yes

B. No

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: