Có bao nhiêu vùng đụng độ (Collision Domain) trong một mạng dùng 1 Repeater và 1 Hub?

Có bao nhiêu vùng đụng độ (Collision Domain) trong một mạng dùng 1 Repeater và 1 Hub?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: