Có bao nhiêu nguyên lý đặc tả yêu cầu?

Có bao nhiêu nguyên lý đặc tả yêu cầu?

A. 3

B. 5

C. 7

D. 8

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: