Có bao nhiêu kiểu số nguyên trong Java?

Có bao nhiêu kiểu số nguyên trong Java?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: