Có bao nhiêu kiểu dữ liệu cơ sở trong Java?

 Có bao nhiêu kiểu dữ liệu cơ sở trong Java?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 5

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: