Có bao nhiêu giai đoạn trong phân tích yêu cầu?

 Có bao nhiêu giai đoạn trong phân tích yêu cầu?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: