Có bao nhiêu đặc trưng khi xem xét phân tich yêu cầu khả thi?

Có bao nhiêu đặc trưng khi xem xét phân tich yêu cầu khả thi?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: