Có bao nhiêu cách viết chú thích trong Java?

 Có bao nhiêu cách viết chú thích trong Java?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: