Có bao nhiêu cách khai báo biến cấu trúc?

Có bao nhiêu cách khai báo biến cấu trúc?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: