Có bao nhiêu báo cáo tài chính ở đơn vị hành chính sự nghiệp phải Có sự xác nhận của kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch:

Có bao nhiêu báo cáo tài chính ở đơn vị hành chính sự nghiệp phải Có sự xác nhận của kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng