Classes can be inherited privately.

Classes can be inherited privately.

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: