class tbt {

class tbt {

public static void main(String args[]) {

System.out.println(“In first main()”);

}

public static void main(char args[]) {

System.out.println(”

a ”);

}

}

Cho chương trình sau đây. Hãy cho biết kết quả sau khi thực thi chương trình ?

A. Biên dịch có lỗi và đưa ra lỗi “Duplicate main() method declare”

B. Biên dịch thành công nhưng sẽ đưa ra lỗi xảy ra ngoại lệ khi chạy

C. Biên dịch thành công và in ra màn hình “In first main()”

D. Biên dịch thành công và in ra màn hình “a”

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: