class SuperDupper {

class SuperDupper {

void aMethod() {}

}

class Sub extends SuperDupper {

void aMethod() {}

}

Cho đoạn mã sau. Hãy chọn từ khóa chỉ phạm vi hợp lệ đứng trước aMethod() ở dòng 8

A. default

B. protected

C. public

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: