class Question {

class Question {

String s = “Outer”;

public static void main(String[] args) {

S2 s2 = new S2();

s2.display();

}

};

class S1 {

String s = “S1”;

void display() {

System.out.print(s);

}

}

class S2 extends S1 {

String s = “S2”;

}

Cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:

A. S1

B. S2

C. Null

D. S1S2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: