class Q7 {

class Q7 {

public static void main(String[] args) {

double d = 12.3;

Decrement dec = new Decrement();

dec.decrement(d);

System.out.println(d);

}

};

class Decrement {

public void decrement(double decMe) {

decMe = decMe – 1.0;

}

}

Cho đoạn mã sau. Giá trị in ra của câu lệnh dòng thứ 6 là:

A. 0.0

B. -1.0

C. 12.3

D. 11.3

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: