class Q6 {

class Q6 {

public static void main(String[] args) {

Holder h = new Holder();

h.held = 100;

h.bump(h);

System.out.println(h.held);

}

};

class Holder {

public int held;

public void bump(Holder theHolder) {

theHolder.held++;

}

}

Cho đoạn mã sau. Giá trị in ra của câu lệnh dòng thứ 6 là:

A. 0

B. 1

C. 100

D. 101

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: