class Point:

class Point:

def __init__(self, x = 0, y = 0):

self.x = x

self.y = y

def __sub__(self, other):

x = self.x + other.x

y = self.y + other.y

return Point(x, y)

p1 = Point(3, 4)

p2 = Point(1, 2)

result = p1 – p2

print(result.x, result.y)

Kết quả của chương trình dưới đây là:

A. 2 2

B. 4 6

C. 0 0

D. 1 1

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

class Point:

class Point:

def __init__(self, x = 0, y = 0):

self.x = x + 1

self.y = y + 1

p1 = Point()

print(p1.x, p1.y)

Đâu là output của chương trình dưới đây?

A. 0 0

B. 1 1

C. None None

D. x y

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: