class Person {

class Person {

protected String name;

public int age;

};

public class Main {

public static void main(String[] args) {

Person p = new Person();

p.name = “Tom”;

}

}

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

A. Không có lỗi biên dịch. 

B. name has protected access. 

C. age has protected access.

D. name has public access.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  name has protected access.

Vì:

+ name là thành phần protected do đó không thể truy xuất từ bên ngoài lớp (chỉ có thể truy xuất từ bên trong lớp và các lớp con).

Tags:

class Person {

class Person {

protected String name;

public int age;

};

public class Main {

public static void main(String[] args) {

Person p = new Person();

p.name = “Tom”;

}

}

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

A.  Không có lỗi biên dịch. 

B. name has protected access. 

C. age has protected access. 

D. name has public access. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  name has protected access.

Vì:

+ name là thành phần protected do đó không thể truy xuất từ bên ngoài lớp (chỉ có thể truy xuất từ bên trong lớp và các lớp con).

Tags: