Class members are public by default.

Class members are public by default.

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Nếu member của class không khai báo private/public/protected, thì compiler hiểu là private.

Tags: