class HasStatic {

class HasStatic {

private static int x = 100;

public static void main(String[] args) {

HasStatic hs1 = new HasStatic();

hs1.x++;

HasStatic hs2 = new HasStatic();

hs2.x++;

hs1 = new HasStatic();

hs1.x++;

HasStatic.x++;

System.out.println(“x = ” + x);

}

};

Chọn phát biểu đúng cho chương trình sau:

A. Chương trình chạy và cho kết quả x = 102

B. Chương trình chạy và cho kết quả x = 103

C. Chương trình chạy và cho kết quả x = 104

D. Tất cả các câu đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: